Zmizelá Kutná Hora   »  Autor

Curriculum vitaePhDr. Aleš Pospíšil
1974 v Kutné Hoře

Historik umění a památkář, profesně se zabývající architektonickým a urbanistickým vývojem města Kutné Hory, vykonávající v místě vědeckou a výzkumnou činnost (stavebně historické a archivní průzkumy), vzdělávací a přednáškovou činnost (organizování sympozií, konferencí, přednášek), lektorskou a pedagogickou činnost (školení průvodců, výuka VŠ studentů, kurzy pro veřejnost) a osvětovou činnost (články a rozhovory v tisku, rozhlasu, TV).

Studium

Základní škola v Kutné Hoře
Střední odborná škola uměleckých řemesel v Praze, obor umělecký pasíř
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny výtvarného umění


Praxe
Památkový ústav středních Čech v Praze, restaurátorské dílny v Kutné Hoře (1993-1995)
Jaroslav J. Alt, akad. malíř a restaurátor, spolupráce na konzervaci povrchů uměleckých děl a architektury (1994-2000)
Archeologický ústav AVČR, dokumentace fragmentů z chrámu sv. Víta na Pražském hradě (1997)
Archaia Praha, dokumentace při archeologickém výzkumu v areálu kláštera v Sedlci u Kutné Hory (1999)
Státní ústav památkové péče v Praze, oddělení stavebně historického průzkumu (2000-2002)
Národní památkový ústav v Praze, detašované pracoviště pro Kutnou Horu a Sedlec (od 2002)
Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin křesťanského umění KTF, externí pedagog (2011-2017)
Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, odborný garant projektu (od 2014)

Stavebně historické a archivní průzkumy (výběr)
 • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
 • kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře
 • Arciděkanství v Kutné Hoře a domy čp. 34, 41-42, 152 v Kutné Hoře
 • Multidisciplinární průzkum katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, kolektiv autorů, grant MKČR 2008
 • Obrazové prameny města Kutné Hory, grant MKČR 2008
 • Obrazové prameny města Kutné Hory – 2. etapa, grant MKČR 2009
 • Dílčí výzkum architektonického dědictví Kutné Hory a Sedlce, kolektiv autorů, grant MKČR 2010
 • Dlažby v Kutné Hoře, archivní a ikonografický průzkum a dokumentace, kolektiv autorů, 2009-2012
 • Kamenná kašna v Kutné Hoře, 2010-2011
 • Kaple Všech svatých s kostnicí v Sedlci, 2013-2014 (s J. Mrázkem)
 • Proměny katedrály v Sedlci. 3D rekonstrukce vývojových etap architektury, kolektiv autorů, grant MKČR, 2014
Památkový dohled nad obnovou kulturních památek (výběr akcí)
 • chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (2002-2008)
 • kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře (od 2003)
 • Jezuitská kolej v Kutné Hoře (2004-2007)
 • Zádlažba města Kutné Hory (2009-2011)
 • kostel sv. Jakuba a Arciděkanství (od 2010)
 • kaple Všech Svatých s kostnicí v Sedlci (od 2014)
 • Dačického dům v Kutné Hoře - Památka roku 2016
 • Městská památková rezervace Kutná Hora (od 2002)
 • Městská památková zóna Malešov a Nové Dvory (2010-2016)
 • Kostel sv. Jakuba v Jakubu a zámek Kačina NKP
Architektonické studie a návrhy (výběr)
 • Domy čp. 25, 241, 423 v Kutné Hoře
 • Zádlažba historického jádra Kutné Hory (2004-2011)
 • Rodinný dům, Pobřežní ulice v Kutné Hoře (2005-2010)
 • Rodinný dům na uzounké parcele, Česká ulice v Kutné Hoře (2007)
 • Pavéza, sídlo Církve čs. husitské v Brandýse nad Labem (2010)
Výstavní projekty a prezentace památek
 • Zmizelá Kutná Hora, České muzeum stříbra v K. Hoře, Hrádek 2009-2010
 • Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 - 2011)
 • Webové stránky Nadace Kutná Hora - památka UNESCO
 • Europa Jagellonica doprovodný program v Kutné Hoře: expozice Stavební proměny chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře na severní empoře, dále panely s popisem arch. vývoje objektů: Hrádek, Kamenná kašna, chrám sv. Jakuba, Vlašský dvůr, Sankturinovský dům, spol. s Michaelou Ottovou
 • Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, konference o obnově a restaurování vnějšího pláště chrámu v letech 2003 - 2012, České muzeum stříbra v Kutné Hoře 7. 9. 2012, grant MKČR 2012
 • Kámen a světlo - revitalizace interiéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, příprava žádosti projektu a člen realizačního týmu, program IOP, 2011-2013 (nerealizováno)
 • Vlašský dvůr v Kutné Hoře - královská mincovna stálá expozice ve Vl. dvoře, 2013
 • CXCI - Proměny kláštera v Sedlci expozice v bývalém konventu, dnes sídla f. Philip Morris ČR a.s., 2012-2013
 • Monumento Salzburg 2014, spolupráce na přípravě panelů: MPR Kutná Hora, Kamenná kašna, historické dlažby, 2013
 • Kutná Hora - 20 let na seznamu UNESCO, spolupráce na programu celoročních oslav, 2014-2015
 • Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO příprava a realizace projektu, 2014-2016
 • Kutná Hora již 20 let členem rodiny světových památek UNESCO, kurátor výstavy, Dačického dům v K. Hoře, 2016
 • Jak pečujeme o Karlovo dědictví? Stavby císaře Karla IV. v 21. století, kurátor výstavy a organizátor konference, Dačického dům v K. Hoře, 2016
 • 10 slohů architektury v Kutné Hoře výukový program pro veřejnost, 2016-2017
 • Santini slaví narozeniny. 340 let génia barokní architektury, kurátor výstavy a organizátor konference, Dačického dům v K. Hoře, 2017
 • Architektura 1. československé republiky v Kutné Hoře, kurátor výstavy, Dačického dům v K. Hoře, 2018
Bibliografie
 • Kutná Hora, Dějiny českých měst, kolektiv autorů, Praha 2000 (pasáže o architektuře v oddíle Kutná Hora a umění)
 • Kutná Hora v minulosti, seriál historických snímků Kutné Hory, sobotní příloha Kutnohorského deníku, 2000–2001
 • Letmý pohled na vývoj měšťanského domu, Krásné město 2/2003, s. 3-4
 • Nahlédnutí do kaple v Sedlci, Krásné město 3/2003 s. 15-16
 • Svatobarborský karner ve středověku, Krásné město 1/2004, s. 16
 • O podobách zastřešení kostela P. Marie Na Náměti, Krásné město 1/ 2004, s. 22-23
 • Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění (č. 16 841), Průzkumy památek 1/2005, s. 91-96
 • Chór chrámu sv. Barbory z pohledu stavební historie, STOP, Praha 2006, s. 33-37
 • Ke středověké podobě věže kostela Panny Marie Na Náměti, STOP, Praha 2007, s. 9-13
 • Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory, Průzkumy památek 1/2008, s. 57-70 (s H. Brzobohatou, Z. Štaffenem a F. Velímským)
 • Zmizelá Kutná Hora, Nakladatelství Paseka, Praha 2009
 • Stavebně historický průzkum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Upřesnění podoby gotické architektury, in: Radka Lomičková (ed.): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní symposium, Kutná Hora, 18.–20. září 2008. Praha 2009, s. 303-311
 • Sborník ze symposia Sedlec, Krásné město 1/2010, s. 19
 • doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. (1911 - 2002), Krásné město 3/2010, s. 14-15
 • Historický atlas měst České republiky, svazek č. 22 – Kutná Hora, kolektiv autorů. Historický ústav Akademie věd ČR, 2010
 • Otevřeníkrypty v sedlecké kostnici, Krásné město 1/2011, s. 20
 • Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001-2010), Zprávy památkové péče 4/2011, s. 249-251 (trilogie s V. Láskou a J. Mrázkem)
 • Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, Zprávy památkové péče 4/2011, s. 272-280 (spol. s V. Mlázovským a J. J. Altem)
 • Kutnohorské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO, Zprávy památkové péče 4/2011, s. 289-290
 • Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011), Zprávy památkové péče 4/2011, s. 297-298
 • Stavebně historický průzkum chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Upřesnění podoby gotické architektury, Cistercium Mater Nostra 5/2011, Krakow, s. 77-87
 • Výstavní projekt Europa Jagellonica, Krásné město 4/2012, s. 16-17
 • Nová expozice s názvem "Královská mincovna" přibližuje poutavý příběh Vlašského dvora, Krásné město 2/2013, s. 14-15 (spol. s M. Pravdovou)
 • Proměny kláštera v Sedlci - nová expozice v areálu Philip Morris ČR a.s., Krásné město 3/2013, s. 13-14 (spol. s M. Pravdovou)
 • Kutná Hora a chrám sv. Barbory, Kutná Hora a Kamenná kašna, Kutná Hora a historické dlažby, soubor brožur na veletrh památkové péče Monumento Salzburg, Praha 2013
 • Kutná Hora A. Pospíšil (ed.), Šárka Koukalová, Petr Macek, Michaela Ottová, Jiří Podrazil. Nakladatelství FOIBOS BOOKS Praha, edice Památky UNESCO, 2014
 • SEDLEC - Příběh podivuhodného místa Kutné Hory Kutná Hora 2015
 • Dačického dům v Kutné Hoře, Krásné město 1/2016, s. 7-9
 • Na věčném lovu protikladů, Krásné město 1/2017, s. 6-7
Veřejné přednášky a další činnost (výběr)
 • Stavební vývoj kaple Božího Těla, Seminář ICOMOS, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, 25. 10. 2000
 • Kutná Hora – památka UNESCO a oprava chrámu sv. Barbory, Muzeum Čáslav, 16. 4. 2003
 • Střešní krytiny domů a kostelů v Kutné Hoře – historický vývoj, Seminář: Řemeslná výroba, opracování a pokrývání střech krytinami z přírodních materiálů, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 13. 10. 2003
 • Stavebně-historický průzkum chrámu sv. Barbory, Institut konzervátorských a restaurátorských technik v Litomyšli, 18. 5. 2004
 • Odborný poradce dokumentárního filmu Kutná Hora – hledání krásna, MK ČR, režie a kamera Martin Benc, 2004
 • Rekonstrukce chrámu Panny Barbory v Kutné Hoře v letech 2003-2004, Mezinárodní den památek a historických sídel, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 18. 4. 2005
 • Odborný poradce výstavy Stará kamenická práce v Kamenném domě, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 2005
 • Prezentace města Kutné Hory, mezinárodní pracovní seminář k programu MEDINT URBACT, Siracusa, Itálie, 28. 4. - 1. 5. 2005
 • Nová zjištění stavebně-historického průzkumu, Odborný seminář Společnosti pro technologie ochrany památek STOP na téma: Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Národní muzeum v Praze, 25. 5. 2006
 • Školení průvodců o památkách Kutné Hory a Sedlce pro Průvodcovskou službu s. r. o. Kutná Hora, 2003 a 2006
 • Exkurze po Kutné Hoře a Sedlci v rámci konference British Archeological Association, Medieval Art and Architecture in Prague and Bohemia, 11. 7. 2006
 • Exkurze po Kutné Hoře a Sedlci v rámci projektu Univerzity Pardubice, fakulty restaurování v Litomyšli Odborný vzdělávací cyklus pro specialisty v oblasti památkové péče Irácké republiky, 21.10.2006, 14.11.2009, 20. 11. 2011, 17. 11. 2012
 • Metody památkové péče v praxi na příkladu Kutné Hory, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 22. 11. 2006, 28. 11. 2007, 24. 11. 2010
 • Kutnohorské parky, Evropské dny kulturního dědictví, České muzeum stříbra v K. Hoře, 13. 9. 2008
 • Iniciátor a organizátor mezinárodního Sympozia Sedlec Vlašský dvůr 18. – 20. 9. 2008
 • Stavebně-historický průzkum kostela Nanebevzetí P. Marie v Sedlci. Rekonstrukce gotické podoby, Sympozium Sedlec, Vlašský dvůr v Kutné Hoře, 18. 9. 2008
 • Katedrála v Sedlci, ČT Toulavá kamera 12. 4. 2009
 • Odborný poradce animovaného filmu Splendissima basilica, autor Jakub Obraz, v rámci projektu 3STA, 2009
 • Zmizelá Kutná Hora, komponovaný podvečer na Hrádku v Kutné Hoře, představení projektu veřejnosti, 1. 12. 2009
 • Proměny Kutné Hory host pořadu Vstupte! ČR Leonardo, 7. 1. 2010
 • Prezentace města Kutná Hora a projekt Zmizelá KH, mezinárodní seminář 9. Europejska Gielda Informacji Renowacyjnej, Krakov, Polsko, 23. 3. 2010
 • Odborný poradce stálé expozice Lapidárium v Kamenném domě, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 2010
 • Zmizelá Kutná Hora, Klub rodáků a přátel Kutné Hory v Praze v rámci projektu „Historie – učitelka života“, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 8. 4. 2010
 • Arciděkanství v Kutné Hoře. Pohled do historie a stavebního vývoje objektu, v rámci projektu 600 let farnosti u sv. Jakuba (1410 - 2010), Arciděkanství v Kutné Hoře, 15. 6. 2010
 • Heidenreichův klášterní chrám v Sedlci. Rekonstrukce původní podoby katedrálního závěru, Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze, spol. s V. Mlázovským, 22. 3. 2011
 • Přístupy k péči o památky architektury v období 18. a 19. století v Kutné Hoře, konference Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 – 2011), České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 26. 10. 2011
 • Novostavby a nerealizované architektonické návrhy v historickém jádru Kutné Hory, konference Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 – 2011), České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 26. 10. 2011
 • Kutná Hora – vývoj památkové rezervace po zápisu na WHL včetně obnovy chrámu p. Marie v Sedlci konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice, Nová budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze, 18. 4. 2012
 • Stavebně - historický průzkum, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře - konference o obnově a restaurování vnějšího pláště chrámu v letech 2003 - 2012, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, 7. 9. 2012
 • Středověké putování městem Kutná Hora, exkurze v rámci Národního zahájení EHD v Kutné Hoře, 8. 9. 2012
 • Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, doprovodný program projektu Památky světového dědictví v ČR. Proměny za posledních 20 let, Staroměstská radnice v Praze, 8. 11. 2012
 • Metody stavebně-historického průzkumu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 27. 11. 2012
 • Sakrální prostory areálu cisterciáckého kláštera v Sedlci, konference Miedzy symbolem a alegoria, Instytut Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Krakow, 6. 12. 2012
 • Současnost a budoucnost architektonických památek v Kutné Hoře, výroční členská schůze Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, Akademie věd v Praze ústřední budova, 8. 4. 2013
 • Architektura v Kutné Hoře, Univerzita volného času na téma: Kutná Hora v 19. století, Městská knihovna Kutná Hora, 4. 6. 2013
 • Nadace Kutná Hora - památka UNESCO a její činnost, přednáška pro zástupce gruzínských nevládních organizací v rámci projektu Open Society Found Prague, 5. 6. 2013
 • Restaurování chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře - prezentace dokumentárního filmu, 13. Europejsky Kongres Informacji Renowacyjnej, Krakov, Polsko, 1. 4. 2014
 • „Bazilika, postavená ke cti svaté Barbory v Kutné Hoře, může vyzvat k boji všechny kostely v Čechách", aneb co poodhalil stavebně-historický průzkum, Mezinárodní vědecká konference ARS MONTANA - Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620), Ústí nad Labem, 11. 4. 2014
 • Autogramiáda publikace Kutná Hora GASK v Kutné Hoře, 9. 12. 2014
 • Křest knihy Kutná Hora Videofilm Kutná Hora, 9. 12. 2014
 • O jedinečnosti Kutné Hory ČRo Plus, 19. 5. 2015
 • Kutnou Horou s otevřenýma očima ČRo 2, Kontakt Dvojky, 16. 6. 2015
 • Architektura v Kutné Hoře, Univerzita volného času na téma: Kutná Hora v 1. polovině 20. století, Městská knihovna Kutná Hora, 15.9.2015
 • Kutná Hora - 20 let na seznamu UNESCO Jezuitská kolej a Dačického dům v K. Hoře, 9. 12. 2015
 • Sedlec - Témata a vize 5/2016, rozhovor pro www.kutnahora.tv
 • Dačického dům v Kutné Hoře, ČRo 2, Kontakt Dvojky, 29. 3. 2016
 • Dačického dům otevřen Kutnohorské listy 4/2016
 • Co se dochovalo ze 14. století v K. Hoře? K působení stavebních hutí ve městě, přednáška na konferenci Jak pečujeme o Karlovo dědictví? Stavby císaře Karla IV. v 21. století, Dačického dům v K. Hoře, 19. 10. 2016
 • Sedlec - Příběh podivuhodného místa Kutné Hory přednáška a prezentace knihy, Včela Čáslavská, Čáslav 14. 3. 2017
 • Santini v Sedlci, přednáška na konferenci Santini slaví narozeniny. 340 let génia barokní architektury, Dačického dům v K. Hoře, 27. 4. 2017
 • Den architektury 2017 Zelenkova vila v Kutné Hoře 1. 10. 2017
 • Zaniklé objekty a nerealizované projekty v Kutné Hoře za éry socialismu, Univerzita volného času na téma: Kutná Hora ve 2. polovině 20. století, Městská knihovna Kutná Hora, 10.10.2017
 • Architektura 1. československé republiky v Kutné Hoře, přednáška na konferenci Ať žije 1. republika, Dačického dům v K. Hoře, 31.3.2018
 • Den architektury 2018 Masarykova ulice v Kutné Hoře, 29.9.2018
 • Architektura v počátcích Kutné Hory, Univerzita volného času na téma: Středověká Kutná Hora, Městská knihovna Kutná Hora, 13.11.2018
 • Památkové hodnoty Kutné Hory a stěžejní akce obnovy města 1989-2019, přednáška na konferenci Kutnohorské devítky, Dačického dům v K. Hoře, 6.4.2019
Členství
 • Nadace Kutná Hora – památka UNESCO (místopředseda správní rady)
 • Krásné město (člen redakční rady)
 • Antiqua Cuthna (člen redakční rady)
 • Výbor regenerace města Kutné Hory (poradní orgán Zastupitelstva města, 2004 - 2010)
 • Komise památkové péče (poradní orgán Rady města Kutné Hory, 2010 - 2014)
 • Komise architektů (poradní orgán Rady města K. Hory, 2006 - 2010)
 • Pracovní skupina pro zádlažbu historického jádra města K. Hory (2009 - 2010)
 • Volba pro město, sdružení nezávislých kandidátů (2006, 2010)

Zpět